Juridische en fiscale aspecten

Juridische en fiscale aspecten

DWN is een dienstverleningsorganisatie die gespecialiseerd is in het mobiliseren van grote groepen mensen voor projecten met een uiteenlopend karakter.  De diensten worden verricht door vrijwilligers die geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen; de verdiensten komen (na aftrek van eventuele direct toerekenbare kosten) 100% ten goede aan Algemeen Nut Beogende Instellingen in Nederland. Dit maakt van DWN een bijzondere organisatie en dat heeft invloed op de diverse juridische en fiscale aspecten. Wat betreft de fiscale aspecten heeft DWN bij haar oprichting in 2002 vooroverleg gehad met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft schriftelijke goedkeuring gegeven voor de werkwijze van DWN. Onderstaand treft u uiteenzetting van de belangrijkste juridische en fiscale zaken.

Aansprakelijkheid

Het feit dat DWN met vrijwilligers werkt, heeft geen invloed op de relatie tussen DWN en haar opdrachtgevers. DWN fungeert als een normale, professionele organisatie. Dit betekent dat als een klant een opdracht aan DWN gunt, DWN hier juridisch aan verbonden is en DWN verplicht is gemaakte afspraken na te komen. Dit betekent ook dat DWN aansprakelijk is voor schade die de vrijwilligers maken. Een klant kan dus eenvoudig DWN hiervoor aansprakelijk stellen en DWN is verplicht eventuele schade te vergoeden.

DWN heeft zichzelf ingedekt tegen de verschillende vormen van wettelijke aansprakelijkheid middels een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB). De AVB geldt ten opzichte van zowel de opdrachtgever, de vrijwilligers als derden. Daarnaast heeft DWN een ongevallenverzekering om in onverhoopte gevallen de betreffende vrijwilliger na een ongeval (bij overlijden of bij blijvende invaliditeit) een financiƫle tegemoetkoming te kunnen geven.

De deelnemende vrijwilligers worden gewezen op het afsluiten van een eigen verzekering (AVP, ziektekostenverzekering) om risico's zo ver mogelijk in te perken.

Btw

De stichting is btw-plichtig. Zoals ook bij andere ondernemingen uit de profitsector wordt opdrachtgevers btw in rekening gebracht. Tenzij de btw is verlegd, betaalt u het overeengekomen tarief. Als u zelf een btw-plichtige onderneming heeft kunt u de btw die bij u in rekening wordt gebracht als voorheffing van de fiscus terugvorderen.

Loonbelasting

De relatie tussen DWN en vrijwilligers kenmerkt zich door de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Daarom is DWN geen loonbelasting of sociale verzekeringspremies verschuldigd. Dit is enkel het geval wanneer DWN met haar vrijwilligers een recht op uitkering van een beloning zou zijn overeengekomen. Dit laatste is niet het geval, de verdiensten komen (na aftrek van eventuele direct toerekenbare kosten) 100% ten goede aan fondsvorming voor de charitatieve projecten die DWN financiert. Onze vrijwilligers doen derhalve geen afstand van hun loon, maar zij doen afstand van iedere aanspraak op loon.

Juridische positie van vrijwilligers

Een stichting kan alleen met recht de fiscale voordelen van vrijwilligerswerk genieten wanneer ook daadwerkelijk sprake is van vrijwilligers en van dienstbetrekking geen sprake is. Voor een dienstbetrekking is het onder meer noodzakelijk dat er sprake is van arbeidsloon en een gezagsverhouding.

DWN neemt hoofdzakelijk projecten aan in eigen beheer. Dat wil zeggen dat DWN ook de project- of teamleiding op zich neemt en dus zelf leiding geeft aan de vrijwilligers. Er ontstaat op deze manier geen gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de vrijwilliger, wat zou kunnen lijken op een dienstbetrekking en de opdrachtgever riskeert niet achteraf onverwacht loonbelasting en/of sociale premies verschuldigd te zijn.

Mocht de situatie bij een project er toch om vragen dat de opdrachtgever zelf de vrijwilligers van DWN aanstuurt, dan nog is er geen sprake van een (fictieve) arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en vrijwilliger omdat door de opdrachtgever geen loon is verschuldigd en wordt uitgekeerd aan de vrijwilliger. Dit laatste is een noodzakelijk onderdeel van een arbeidsovereenkomst.

Het is noch de intentie van de opdrachtgever, noch van DWN, noch van de vrijwilligers die door DWN worden ingezet dat er een dienstverband ontstaat. De partijen hebben zich niet aan elkaar verbonden. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 5 april 2002 (JAR 2002, 100 in de zaak Malhi/ABN-AMRO) uitspraak gedaan dat, wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, het noodzakelijk is dat twee partijen zich aan elkaar verbinden.

Het Gerechtshof heeft zich in 2013 uitgesproken over de positie van de medewerkers van DWN (toen nog DWN Service) en bevestigd dat inderdaad sprake is van vrijwilligers en als gevolg daarvan geen sprake kan zijn van loonheffing.