Arbobeleid

Intentie van DWN

Voor DWN is de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers, en anderen die onder haar verantwoording vallen, belangrijk. DWN gaat daarom serieus om met eisen die de Arbowetgeving stelt. Het bestuur van DWN onderschrijft dat het hieronder beschreven arbobeleid actief wordt toegepast in haar organisatie.

DWN sluit risico’s uit

Waar gevaren onvermijdelijk zijn, richt DWN zich op een zodanige organisatie en werkwijze dat alle onaanvaardbare risico’s worden uitgesloten. Hierbij wordt gestreefd naar gevaarbestrijding bij de bron, vóór het belasten van medewerkers met het gebruik van beschermingsmiddelen.

DWN doet dit door te kiezen voor onder andere:

 • aangepaste producten
 • aangepaste werkwijzen

Hierbij worden wettelijke normen en voorschriften als minimale uitgangspunten beschouwd. Wanneer het niet mogelijk blijkt onaanvaardbare risico’s uit te sluiten, wordt een opdracht niet aanvaard.

DWN ziet toe op veiligheid van medewerkers

Het beleid van DWN richt zich erop dat al haar medewerkers toegerust met de juiste kennis en ervaring op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) aan een klus beginnen. Als de werkzaamheden daarom vragen, biedt DWN haar medewerkers passende scholing op het gebied van VGWM. 

DWN ziet toe op de gezondheid van haar medewerkers. Dit betekent onder andere dat DWN erop toeziet dat werkzaamheden niet te zwaar zijn voor de medewerker.

Arbobeleid

Om de hiervoor beschreven intentie waar te maken, voert DWN een arbobeleid dat uitgaat van:

 • zo groot mogelijke veiligheid
 • optimale bevordering van gezondheid
 • bevordering van het milieu

Dit geldt voor zover de stand van de techniek en wetenschap dit mogelijk maakt. Bij de implementatie van dit beleid zal ondersteuning worden verleend door:

 • Het bestuur
 • VGWM coördinator
 • Veiligheidsdeskundige

De beleidsverklaring zal jaarlijks worden getoetst en minimaal eens per drie jaar waar nodig worden herzien.

Maatregelen

De uitvoering van dit beleid uit zich onder andere in de volgende maatregelen:

 • Voorafgaand aan ieder project van enige importantie wordt een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) uitgevoerd.
 • Projecten met hoge risico’s worden niet aangenomen
 • Projecten met verhoogde risico’s worden vooraf (vóór het uitbrengen van een offerte) beoordeeld.
 • De organisatie bevordert goede samenwerking tussen DWN en deskundigen (en evt. deskundige diensten) op het gebied van VGWM.
 • Medewerkers worden bewust gemaakt van veiligheid en VGWM-zaken worden in de werkwijze opgenomen.
 • DWN stelt de persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking die voor bepaalde werkzaamheden worden aanbevolen/verplicht gesteld.
 • DWN hanteert een ongevallenbehandeling, -registratie en -analyse op een zodanige wijze dat steeds het uitgangspunt is om herhaling te voorkomen.
 • DWN ziet erop toe dat iedereen in de organisatie op de hoogte is van de actuele arbo-instructies. Dit doet zij onder andere door periodiek en wanneer de situatie daarom vraagt herhalingscursussen te geven met actuele informatie m.b.t. arbo en veiligheid.
 • Op de naleving van de in de Arbowet en andere ter zake doende wetgeving gestelde voorschriften wordt planmatig toezicht gehouden, onder andere door middel van periodieke toetsing.
 • DWN stelt binnen de organisatie arboverantwoordelijken aan. DWN legt hun verantwoordelijkheden vast en verstrekt de middelen om deze taak uit te kunnen voeren.
 • Indien enige twijfel bestaat over de risico's bij de manier van werken en/of de omstandigheden waaronder dit moet gebeuren, wordt hulp ingeroepen van arbodeskundigen.
 • Medewerkers die na herhaalde waarschuwingen geen gevolg geven aan veiligheidsregels of -instructies worden geweigerd of weggestuurd.