DWN - multidienstverlener

Home

Beëindiging Stichting DWN Service (DWN)

Achtergrond

Stichting DWN Service (DWN) is in 2003 opgericht om de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (CGN) financieel te ondersteunen. Voor dit doel nam DWN projecten aan, die uitgevoerd werden door vrijwilligers van CGN. De opbrengsten van deze projecten kwamen ten goede aan de CGN gemeenten.

In de afgelopen 20 jaar is op deze manier een groot aantal uiteenlopende projecten uitgevoerd voor klanten in binnen- en buitenland, zoals inventarisaties, tuinonderhoud, schoonmaak, vertaalwerk, verkeerstellingen, catering, montagewerk, evenementenondersteuning en nog veel meer. Veelal eenvoudig werk, waarbij vele handen ingezet konden worden.

Ontwikkelingen

In de loop van de jaren is door meerdere omstandigheden de behoefte aan een organisatie zoals DWN nogal veranderd. DWN heeft daarom aan de plaatselijke geloofsgemeenschappen gevraagd in hoeverre zij in de toekomst nog gebruik zouden willen maken van de diensten van DWN.

Uit de reacties blijkt dat de gemeenten verwachten dat zij slechts op zeer beperkte schaal gebruik zullen blijven maken van DWN.

Conclusie: Opheffing van DWN

Gelet op het bovenstaande heeft het bestuur op 21 juni 2023 besloten om DWN binnenkort te ontbinden. Het bestuur zal in de komende maanden zorgdragen voor de ontbinding en vereffening van DWN. Het verwachte batig saldo zal worden uitgekeerd aan stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Het bestuur dankt haar klanten voor de goede samenwerking en het vertrouwen. Verder dankt het bestuur de vrijwilligers die zich met zoveel enthousiasme en plezier hebben ingezet voor DWN en haar projecten. Daardoor heeft DWN in de afgelopen jaren een waardevolle financiële bijdrage kunnen leveren aan de geloofsgemeenschap.

Vragen?

Neemt u voor vragen over dit bericht gerust contact op met het bestuur, bij voorkeur via info@dwn.nl of anders telefonisch via 085-3037422.

Het bestuur van stichting DWN Service,

 

M.A. Borst (voorzitter)

P.K. Dekker (penningmeester)

G.R. Kobes (secretaris)

Wat maakt DWN uniek?

Geen uitzendbureau

DWN is geen uitzendbureau. Al onze medewerkers doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding of tegenprestatie. Het geld dat wordt verdiend door het vrijwilligerswerk is bedoeld voor de financiering van (inter)nationale humanitaire en charitatieve projecten. Onze medewerkers kiezen bewust om naast hun gewone baan een deel van hun tijd te besteden om geld te verdienen voor een goed doel.

Uniek in kwaliteit

De medewerkers van DWN hebben in hun dagelijks leven functies op allerlei niveaus. Samen vormen zij een zeer gemotiveerd team met een bovengemiddelde opleiding en een prima moraal. Daardoor wordt enthousiast gewerkt met focus op kwaliteit.

Uniek in aantal

DWN werkt in Nederland met teams van 5 tot 70 personen. Door samenwerking tussen de teams kunnen wij meer dan 500 gemotiveerde mensen tegelijkertijd leveren. In samenwerking met onze buitenlandse zusterorganisaties kunnen wij zelfs tot wel 2.500 personen mobiliseren! 

Uniek als team

Medewerkers van DWN kennen elkaar en zijn gewend om in teamverband samen te werken. DWN beschikt over eigen project- en teamleiders die het aansturen van grote groepen sterk vereenvoudigen voor de opdrachtgever. DWN ontzorgt door uw project professioneel en zelfstandig uit te voeren.

Betrouwbaar en flexibel

DWN wil, mede vanwege haar achtergrond een maximaal betrouwbare organisatie zijn. Dat zal u opvallen aan de werkwijze van onze medewerkers en de manier waarop wij onze afspraken nakomen. DWN staat voor flexibiliteit. Wij voeren uw project uit op uw manier, met het aantal personen dat u wenst en op het door u gewenste tijdstip, zowel binnen als buiten kantooruren. Wij pieken in daluren!

Wie en wat ondersteunt DWN?

Als fondswervende organisatie van de geloofsgemeenschap CGN maakt DWN het mogelijk goede doelen vanuit de geloofsgemeenschap te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan:

 • Bijdragen aan conferentiecentra en kerkgebouwen voornamelijk in Nederland
 • Bijdragen aan christelijk kinder- en jeugdwerk
 • Bijdragen aan internationale zendingsprojecten

Wilt u meer weten over de geloofsgemeenschap en de projecten die zij ondersteunt? Ga dan naar de website van CGN. Bent u geïnteresseerd in de geloofsgemeenschap CGN als organisatie in Nederland, leest u dan meer over hoe wij georganiseerd zijn op www.cgninfo.nl.

Arbobeleid

Intentie van DWN

Voor DWN is de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers, en anderen die onder haar verantwoording vallen, belangrijk. DWN gaat daarom serieus om met eisen die de Arbowetgeving stelt. Het bestuur van DWN onderschrijft dat het hieronder beschreven arbobeleid actief wordt toegepast in haar organisatie.

DWN sluit risico’s uit

Waar gevaren onvermijdelijk zijn, richt DWN zich op een zodanige organisatie en werkwijze dat alle onaanvaardbare risico’s worden uitgesloten. Hierbij wordt gestreefd naar gevaarbestrijding bij de bron, vóór het belasten van medewerkers met het gebruik van beschermingsmiddelen.

DWN doet dit door te kiezen voor onder andere:

 • aangepaste producten
 • aangepaste werkwijzen

Hierbij worden wettelijke normen en voorschriften als minimale uitgangspunten beschouwd. Wanneer het niet mogelijk blijkt onaanvaardbare risico’s uit te sluiten, wordt een opdracht niet aanvaard.

DWN ziet toe op veiligheid van medewerkers

Het beleid van DWN richt zich erop dat al haar medewerkers toegerust met de juiste kennis en ervaring op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) aan een klus beginnen. Als de werkzaamheden daarom vragen, biedt DWN haar medewerkers passende scholing op het gebied van VGWM. 

DWN ziet toe op de gezondheid van haar medewerkers. Dit betekent onder andere dat DWN erop toeziet dat werkzaamheden niet te zwaar zijn voor de medewerker.

Arbobeleid

Om de hiervoor beschreven intentie waar te maken, voert DWN een arbobeleid dat uitgaat van:

 • zo groot mogelijke veiligheid
 • optimale bevordering van gezondheid
 • bevordering van het milieu

Dit geldt voor zover de stand van de techniek en wetenschap dit mogelijk maakt. Bij de implementatie van dit beleid zal ondersteuning worden verleend door:

 • Het bestuur
 • VGWM coördinator
 • Veiligheidsdeskundige

De beleidsverklaring zal jaarlijks worden getoetst en minimaal eens per drie jaar waar nodig worden herzien.

Maatregelen

De uitvoering van dit beleid uit zich onder andere in de volgende maatregelen:

 • Voorafgaand aan ieder project van enige importantie wordt een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) uitgevoerd.
 • Projecten met hoge risico’s worden niet aangenomen
 • Projecten met verhoogde risico’s worden vooraf (vóór het uitbrengen van een offerte) beoordeeld.
 • De organisatie bevordert goede samenwerking tussen DWN en deskundigen (en evt. deskundige diensten) op het gebied van VGWM.
 • Medewerkers worden bewust gemaakt van veiligheid en VGWM-zaken worden in de werkwijze opgenomen.
 • DWN stelt de persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking die voor bepaalde werkzaamheden worden aanbevolen/verplicht gesteld.
 • DWN hanteert een ongevallenbehandeling, -registratie en -analyse op een zodanige wijze dat steeds het uitgangspunt is om herhaling te voorkomen.
 • DWN ziet erop toe dat iedereen in de organisatie op de hoogte is van de actuele arbo-instructies. Dit doet zij onder andere door periodiek en wanneer de situatie daarom vraagt herhalingscursussen te geven met actuele informatie m.b.t. arbo en veiligheid.
 • Op de naleving van de in de Arbowet en andere ter zake doende wetgeving gestelde voorschriften wordt planmatig toezicht gehouden, onder andere door middel van periodieke toetsing.
 • DWN stelt binnen de organisatie arboverantwoordelijken aan. DWN legt hun verantwoordelijkheden vast en verstrekt de middelen om deze taak uit te kunnen voeren.
 • Indien enige twijfel bestaat over de risico's bij de manier van werken en/of de omstandigheden waaronder dit moet gebeuren, wordt hulp ingeroepen van arbodeskundigen.
 • Medewerkers die na herhaalde waarschuwingen geen gevolg geven aan veiligheidsregels of -instructies worden geweigerd of weggestuurd. 

Juridische en fiscale aspecten

Juridische en fiscale aspecten

DWN is een dienstverleningsorganisatie die gespecialiseerd is in het mobiliseren van grote groepen mensen voor projecten met een uiteenlopend karakter.  De diensten worden verricht door vrijwilligers die geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen; de verdiensten komen (na aftrek van eventuele direct toerekenbare kosten) 100% ten goede aan Algemeen Nut Beogende Instellingen in Nederland. Dit maakt van DWN een bijzondere organisatie en dat heeft invloed op de diverse juridische en fiscale aspecten. Wat betreft de fiscale aspecten heeft DWN bij haar oprichting in 2002 vooroverleg gehad met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft schriftelijke goedkeuring gegeven voor de werkwijze van DWN. Onderstaand treft u uiteenzetting van de belangrijkste juridische en fiscale zaken.

Aansprakelijkheid

Het feit dat DWN met vrijwilligers werkt, heeft geen invloed op de relatie tussen DWN en haar opdrachtgevers. DWN fungeert als een normale, professionele organisatie. Dit betekent dat als een klant een opdracht aan DWN gunt, DWN hier juridisch aan verbonden is en DWN verplicht is gemaakte afspraken na te komen. Dit betekent ook dat DWN aansprakelijk is voor schade die de vrijwilligers maken. Een klant kan dus eenvoudig DWN hiervoor aansprakelijk stellen en DWN is verplicht eventuele schade te vergoeden.

DWN heeft zichzelf ingedekt tegen de verschillende vormen van wettelijke aansprakelijkheid middels een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB). De AVB geldt ten opzichte van zowel de opdrachtgever, de vrijwilligers als derden. Daarnaast heeft DWN een ongevallenverzekering om in onverhoopte gevallen de betreffende vrijwilliger na een ongeval (bij overlijden of bij blijvende invaliditeit) een financiële tegemoetkoming te kunnen geven.

De deelnemende vrijwilligers worden gewezen op het afsluiten van een eigen verzekering (AVP, ziektekostenverzekering) om risico's zo ver mogelijk in te perken.

Btw

De stichting is btw-plichtig. Zoals ook bij andere ondernemingen uit de profitsector wordt opdrachtgevers btw in rekening gebracht. Tenzij de btw is verlegd, betaalt u het overeengekomen tarief. Als u zelf een btw-plichtige onderneming heeft kunt u de btw die bij u in rekening wordt gebracht als voorheffing van de fiscus terugvorderen.

Loonbelasting

De relatie tussen DWN en vrijwilligers kenmerkt zich door de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Daarom is DWN geen loonbelasting of sociale verzekeringspremies verschuldigd. Dit is enkel het geval wanneer DWN met haar vrijwilligers een recht op uitkering van een beloning zou zijn overeengekomen. Dit laatste is niet het geval, de verdiensten komen (na aftrek van eventuele direct toerekenbare kosten) 100% ten goede aan fondsvorming voor de charitatieve projecten die DWN financiert. Onze vrijwilligers doen derhalve geen afstand van hun loon, maar zij doen afstand van iedere aanspraak op loon.

Juridische positie van vrijwilligers

Een stichting kan alleen met recht de fiscale voordelen van vrijwilligerswerk genieten wanneer ook daadwerkelijk sprake is van vrijwilligers en van dienstbetrekking geen sprake is. Voor een dienstbetrekking is het onder meer noodzakelijk dat er sprake is van arbeidsloon en een gezagsverhouding.

DWN neemt hoofdzakelijk projecten aan in eigen beheer. Dat wil zeggen dat DWN ook de project- of teamleiding op zich neemt en dus zelf leiding geeft aan de vrijwilligers. Er ontstaat op deze manier geen gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de vrijwilliger, wat zou kunnen lijken op een dienstbetrekking en de opdrachtgever riskeert niet achteraf onverwacht loonbelasting en/of sociale premies verschuldigd te zijn.

Mocht de situatie bij een project er toch om vragen dat de opdrachtgever zelf de vrijwilligers van DWN aanstuurt, dan nog is er geen sprake van een (fictieve) arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en vrijwilliger omdat door de opdrachtgever geen loon is verschuldigd en wordt uitgekeerd aan de vrijwilliger. Dit laatste is een noodzakelijk onderdeel van een arbeidsovereenkomst.

Het is noch de intentie van de opdrachtgever, noch van DWN, noch van de vrijwilligers die door DWN worden ingezet dat er een dienstverband ontstaat. De partijen hebben zich niet aan elkaar verbonden. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 5 april 2002 (JAR 2002, 100 in de zaak Malhi/ABN-AMRO) uitspraak gedaan dat, wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, het noodzakelijk is dat twee partijen zich aan elkaar verbinden.

Het Gerechtshof heeft zich in 2013 uitgesproken over de positie van de medewerkers van DWN (toen nog DWN Service) en bevestigd dat inderdaad sprake is van vrijwilligers en als gevolg daarvan geen sprake kan zijn van loonheffing. 

ANBI informatie

In het kader van de nieuwe ANBI-regelgeving per 1 januari 2014 heeft DWN zijn beleidsplannen, activiteitenverslag en financiële gegevens openbaar gemaakt:

 

Contactgegevens

DWN
Seth Gaaikemastraat 10
2652 NJ Berkel en Rodenrijs
085 - 303 74 22
KvK: 08120220

 

Contactformulier

Neem contact met ons op via onderstaand formulier: